Osynligt damm och att följa dammlagstiftningen

Att följa dammlagarna

Ny artikel – Utan exakt mått på osynligt och farligt damm är det omöjligt att veta om du håller dig inom den viktiga lagarna för detta.

Att förstå relevant lagstiftning osynligt och farligt damm i din bransch och region är viktigt. Efterlevnad kräver dock en djupgående medvetenhet om tillståndet i din arbetsmiljö. Utan att ha ett exakt mått på koncentrationen och sammansättningen av damm i dina fabriker, verkstäder eller labb är det omöjligt att säga om du arbetar inom lagliga gränser.

Olika lagar för damm över hela världen

Tyvärr kan det vara komplicerat att göra den här typen av mätningar. Lagliga exponeringsgränser är mycket olika över hela världen. De varierar beroende på materialtoxicitet och partikelstorlek (andningsbart damm med mindre partikelstorlek har normalt strängare gränser än större partiklar). I USA, till exempel, publicerar Occupational Safety and Health Administration (OSHA) tabeller över exponeringsgränser för hundratals olika ämnen (1). Att noggrant mäta koncentrationen av flera typer av luftburet damm är bortom många företags möjligheter. Därför krävs ofta samråd med professionella bedömare.

Det farliga dammet syns inte

Det man kan vara säker på är att en visuell inspektion inte kommer att räcka. Du kanske förväntar dig att dammiga ytor skulle vara en bra indikator på en farlig miljö. Det är dock dammet som du inte kan se som orsakar mest skada. Mindre dammpartiklar är svårare att se och är mer benägna att äventyra arbetarnas hälsa och orsaka explosioner. Det är därför de tenderar att vara mer strikt reglerade.

Synligt damm är oftast mindre farligt än osynligt damm
Synligt damm är oftast mindre farligt än osynligt damm

En detaljerad utvärdering är därför avgörande i många branscher och sammanhang – och inte bara som en engångshändelse. Processer, material, anställda och regelverk förändras kontinuerligt, så övervakning av luftburna partiklar måste vara en pågående, regelbunden process.

Slutligen är det viktigt att hela ditt team är medvetna om sitt ansvar för att upprätthålla en säker arbetsplats. Du kanske har den mest sofistikerade utrustningen för att mäta och suga upp damm, men dina anställdas engagemang är avgörande för att kunna använda den på rätt sätt. Kommunikation, utbildning, feedback och medarbetarnas deltagande är alla viktiga delar för att upprätthålla en kompatibel, dammfri miljö.

1: https://www.osha.gov/annotated-pels

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN