Asbest, ett långvarigt problem – varför asbestförgiftning kommer att förbli ett långvarigt problem.

Asbest - Ett långvarit problem

Asbestrestriktioner började på 1970-talet. Sedan dess har dussintals länder förbjudit det direkt medan, det i de flesta andra länder bara kan användas under mycket specifika omständigheter. Trots detta är asbest fortfarande ett betydande hot. Enligt Institute for Health Metrics and Evaluation, var 239 000 dödsfall hänförliga till yrkesmässig exponering för asbest under 2019*.

Du kanske tycker att det är förvånande att ett ämne som man har reglerat i 50 år fortsätter att ha en sådan inverkan. Orsakerna till att asbest fortfarande dödar människor är relaterade till tid.

Naturligt förekommande material

Asbest är en grupp av naturligt förekommande material som man har använt i många, många industriella tillämpningar sedan 1800-talet. Framför allt har man använt det som isolering och brandskydd i byggnader och fartyg. Inandning av asbestfibrer kan orsaka potentiellt dödliga lungsjukdomar – de allvarligaste är lungcancer och mesoteliom. Mesoteliom är en särskilt förödande sjukdom som påverkar slemhinnan i lungorna. Medellivslängden för mesoteliompatienter är 12 till 21 månader.

Asbetsfibrer i förstoring, Asbest
Asbetsfibrer i förstoring

Dessa sjukdomar har båda mycket långa latensperioder, så symtom kan börja flera decennier efter exponering för asbest. Detta gjorde det svårare att bekräfta sambandet mellan asbest och dessa sjukdomar. Det betyder att människor som lider av asbestrelaterade sjukdomar nu sannolikt gör det från exponering någon gång förra seklet.

Dessutom är asbestexponering mer sannolikt vid rivning eller renovering av befintliga byggnader. När man tar bort, sönderdelar eller på annat sätt rubbar isolering eller byggmaterial kan man släppa ut asbestfibrer i den omgivande miljön. Asbestexponering – både idag och i framtiden – kommer sannolikt från asbest som man anlagt årtionden tidigare.

Märkas av i många år

Så man kommer tyvärr sannolikt se inverkan av asbest i många decennier framöver. På grund av dess närvaro i äldre byggnader och den försenade sjukdomsdebuten.

Det är ett långsiktigt problem, men lyckligtvis finns det långsiktiga lösningar för att skydda mot exponering. Detta är ett område där Dustcontrol har arbetat i över 50 år.

Man ska aldrig sopa upp damm eller skräp som eventuellt innehåller asbestfibrer med en kvast eller en hushållsdammsugare. I stället måste man omhänderta farliga partiklar med specialiserad, certifierad utrustning. Dustcontrols nya serie av stoftavskiljare är certifierade för användning vid asbest i flera områden och länder. Här kombinerar man kraftfulla utsugs- och HEPA-filter med en skyddslåda .Detta för att säkerställa att man kan samla in och kassera farligt material i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Denna korta artikel är inte på något sätt avsedd att vara en komplett guide till riskerna med exponering för asbest. Var du än är baserad finns det sannolikt lokala, nationella eller internationella bestämmelser och riktlinjer som man måste följa. Ändå är effektivt utsug ett grundläggande krav och Dustcontol har utrustningen och erfarenheten för att leverera det.

* https://www.healthdata.org/results/gbd_summaries/2019/occupational-exposure-asbestos-level-4-risk

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN