Produktnyheter

Dammexplosioner kan inte hända här – eller?

Frågan om sannolikheten för en dammexplosion har ställts många gånger. Alltför få företag går dock vidare för att aktivt förebygga risker för dammexplosioner.

Vad är ATEX?
Begreppen "ATEX-klassificering", "ATEXzoner" och "Stoftklassificering" kommer från den s.k. ATEX-direktiven – dvs en samling av föreskrifter (både i Sverige och inom EU) som gäller för arbetsmiljöer där explosionsfarligt damm förekommer. ATEX är en förkortning av franskans "ATmosphères EXplosibles".

När uppstår en dammexplosion?
En dammexplosion kan uppstå om koncentrationen av damm i luften blir hög och det finns något som antänder – oftast i en inneslutning till exempel i en maskin. Det kan räcka med statisk elektricitet eller en het yta. Dammet kan exempelvis bestå av kol, mjöl, spannmål, trä, bomull eller plast. Det är vanligt att en dammexplosion leder till fler, sekundära explosioner eftersom det kan uppstå kedjereak-tioner när mer damm virvlar upp. Explosioner kan också uppstå i dammiga ventilationskanaler.
Metallpartiklar från aluminium, titan och magnesium är särskilt farliga eftersom de inte bara förbränns i händelse av en explosion eller brand, de kan också reagera med fukt och därmed frigöra väte som har en mycket låg antändningsenergi (MIE, minsta antändningsenergi).

Vad säger lagen?
ATEX-direktivet har varit lag sedan 1 juli 2003 med mjuk övergång till 1 juli 2006. Sedan dess gäller direktivet lika inom hela EU. Varje land har skapat likartade lagar för att följa ATEX-direktivet. I Sverige ser det ut så här:
-För explosionsfarligt damm gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2003:3.
-För brandfarliga och explosiva varor i form av gas och vätskor gäller MSB:s föreskrift SRVFS 2004:7.

Hur kan Dustcontrol hjälpa ditt företag?
Vår serie med mobila EX stoftavskiljare har lätt, flexibel utrustning som lämpar sig för allmän rengöring på platser där väldigt bärbara eller flyttbara enheter krävs.
Med en centralsuganläggning från Dustcontrol förhindras stoftansamling genom regelbunden rengöring av lokalerna. Centralsuganläggningen tar bort stoftet, röken, spånet och andra partiklar vid källan, vilket minimerar risken för en dammexplosion.

 

Mer info om ATEX
IFA: Fördjupad info om explosivt damm: 
EU: ATEX Användardirektivet
Sverige: Föreskrift AFS 2003:3 (damm)
Sverige: Föreskrift SRVFS 2004:7 (gas & vätskor)