Filterenheter

Sugsystemet ska alltid utrustas med stoftavskiljare. Stoftavskiljaren avskiljer grövre material i cyklonen och fint damm i veckade koniska filter som är monterade i cyklonens centrum. Ett veckat filter har mycket stor filteryta i förhållande till sin mantelyta. Stoftavskiljarna kan där­för göras förhållandevis små.

Filtren rensas med tryckluftsdriven luftpuls. Detta ger mycket effektiv rensning samtidigt som det är skonsamt mot filtren.

Normalt utrustas stoftavskiljaren med plastsäck för uppsamling av det avskiljda materialet, men många andra typer av utmatningar kan monteras.

Allmänt
I stoftavskiljaren skiljs stoftet från luften. 
Avskiljningen sker i flera steg.

  • Cyklonen avskiljer partiklar ner till en storlek på ca 1/10 mm.
  • Filtren avskiljer de partiklar som går igenom cyklonen.

Den stoftblandade luften sugs in i cyklonen med hög fart och cikulerar häftigt där inne. Partiklarnas tröghet gör att de pressas ut mot mantelytan och faller ner till botten. Luften som är lättare än partiklarna, sugs in mot cyklonens mitt och genom filtret.

Filterbelastning
Tillåtet flöde bestäms av luftens hastig­het genom filtren, den s k filter­belastningen, samt luftens hastighet genom in- resp utlopp. Riktvärden för filterbelastning varierar med stofttyp.

 

 

Absolut Company choose Dustcontrol

Se hur Dustcontrols filterenheter har effektiviserat produktionen hos Absolut Company

 

 

 
 

 

ITT Water & Wastewater and Dustcontrol

Läs om installationen hos ITT Water & Wastewater