artikel DC Academy

Upp i luften: dammets påverkan på miljön

I vissa situationer är det mycket uppenbart att damm och partiklar är problematiska. Om du borrar, skär eller slipar inomhus, byggs ofta synligt damm upp i atmosfären. Du behöver inte vara expert för att förstå att det finns en risk för människors hälsa i dessa fall.

Damm som utvinns eller produceras utomhus, å andra sidan, verkar ofta mindre hotfullt. När damm och partiklar skingras genom luften är det frestande att tro att de sannolikt inte kommer att orsaka någon betydande skada. Tyvärr är detta en vanlig missuppfattning, och skadorna som orsakas av damm utomhus kan vara allvarliga.

Damm i miljön bidrar till luftföroreningar och har en direkt inverkan på människors och djurs välbefinnande. Sammantaget är transporter den största bidragsgivaren till luftföroreningar, men när det kommer till större luftburna partiklar är byggindustrin en stor utsläppare – en studie från 2022 visade att byggandet stod för 30 % av PM10-föroreningarna (partiklar mindre än 10 µm) i London.1 Luftföroreningar av detta slag bidrar till en rad luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar – de specifika symtomen varierar beroende på partiklarnas sammansättning – barn, äldre och människor med hälsoproblem är mest sårbara.

Damm påverkar också växtligheten, både fysiskt och kemiskt.

När damm lägger sig gör det ofta det på träd, växter och grödor. Denna sedimentering kan begränsa växternas naturliga processer: fotosyntes, andning och transpiration. Det blockerar solljus och hindrar rörelsen av gaser och vatten, vilket i slutändan skadar växternas tillväxt och skördar.

Denna typ av fysisk påverkan är normalt begränsad till områden relativt nära den plats där damm släpps ut, men kemisk påverkan kan ha ett mycket bredare fotavtryck. När luftburna partiklar kommer in i miljön uppstår förändringar i mark- och vattenkemin. Den specifika karaktären av den påverkan beror naturligtvis på typen av damm, men vattnets surhet och markens kemi påverkas ofta. Detta kan i sin tur orsaka följdeffekter i hela ekosystem, vilket leder till förlust av växt- och djurliv.

Som med många miljöfrågor kan dessa indirekta processer vara svåra att ta itu med. När damm produceras i en inomhusmiljö är gränsen mellan orsak och verkan ganska tydlig. Men när damm och partiklar släpps ut i den bredare miljön bidrar det till en större och mer komplex uppsättning processer, vilket gör det svårare att tillskriva ansvar. Ändå åligger det oss alla att ta ansvar för att minska de föroreningar vi släpper ut i miljön, och damm är inget undantag.

1. Centrum för lågutsläppsbyggande (2022). Luftkvalitet och utsläpp i byggandet. Imperial College London. https://urbanhealth.org.uk/wp-content/uploads/2022/09/IOUH-CLEC-Report_v08_FINAL.pdf


Våra kunniga experter hjälper er att minimera dammets påverkan på miljön

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN